BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme 1373 SOKAK NO:8 KAT:7 DAİRE: 703-704 KONAK / İZMİR adresinde mukim, SAZAK GSM HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ. (Bundan böyle kısaca "SAZAK GSM" olarak adlandırılacaktır.) .................................. adresinde mukim ……………………….. (Bundan böyle kısaca “BAYİ” olarak adlandırılacaktır.) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar ve kurallar dâhilinde yapılmıştır.

Bu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve "SÖZLEŞME" olarak anılacaktır.

SAZAK GSM ve BAYİ, bu sözleşmede münferiden "Taraf” ya da müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

1. TANIMLAR

İşbu Sözleşmede, aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen tanımlar uygulanacaktır.

KISA MESAJ (SMS): Sabit Telefon Hattı aboneleri ile GSM abonelerine gönderilen en fazla 160 karakterli yazılı mesajları,

CHARGEBACK: Kart hamili tarafından kendi adına hazırlanmış ve kullanımına sunulmuş olan kredi kartları ile ilgili yaptıkları işlemlere ilişkin itiraza istinaden veya ilgili kurumlarca (Visa, Mastercard, BKM vb.) belirlenen kurallar çerçevesinde bankalar arasında gerçekleştirilen "ters ibraz" süreçlerini,

BAYİ: SAZAK GSM’in işbu sözleşme kapsamında ürün ve hizmetlerini bu Sözleşme’de belirtilen coğrafi bölgelerle sınırlı olmak kaydı ile Müşteri’ye satacak olan kişi veya tüzel kişiyi,

MÜŞTERİ: BAYİ’nin kendi lisansı kapsamında işletmeci sıfatıyla ve kendi adıyla SAZAK GSM’in kullandığı alt yapı üzerinden Toplu SMS hizmeti sunduğu kurumsal ve bireysel aboneleri,

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu BAYİ’nin, STH işletmecisi sıfatıyla ve kendi nam ve hesabına ve/veya kendi markasıyla Müşterilerine SMS Hizmeti sunması için SAZAK GSM’in BAYİ’ye ücreti karşılığında Toplu SMS Hizmeti sunması (“Hizmet”) ile ilgili usul ve esaslar ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

İşbu Sözleşmenin süresi imzalandığı tarihten itibaren l (bir) senedir. Taraflar Sözleşmenin bitmesine 1 (bir) ay kala Sözleşmeyi sonlandırdıklarını yazılı şekilde bildirmedikleri takdirde Sözleşme, aynı şartlarla kendiliğinden birer yıllık süreler ile uzar.

BAYİ’nin ve/veya ortaklarının, bu Sözleşme ve/veya bu Sözleşme ile ortaya çıkan hakların SAZAK GSM'in yazılı muvafakatini almaksızın başkalarına kısmen veya tamamen devir etmesi halinde veya BAYİ’nin iflası, konkordato ilan etmesi, borçlarını ödemekte yasal anlamda acze düşmesi halinde, SAZAK GSM 1 (bir) gün önceden yapacağı bildirim ile sözleşmeyi derhal feshedebilir.

3.1. SAZAK GSM, herhangi bir sebep göstermeksizin ve her zaman için, tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin işbu Sözleşmeyi bir ay önceden bildirimde bulunarak tek taraflı olarak fesih edebilecektir. Böyle bir fesih halinde BAYİ’nin herhangi bir tazmin talep hakkı olmadığı gibi, SAZAK GSM'in yükümlülükleri fesih tarihine kadar olan edimleri ile sınırlıdır. Fesihten sonraki döneme ilişkin BAYİ’nin ödediği herhangi bir bedel var ise, SAZAK GSM söz konusu tutarı muaccel hale gelmiş borçlardan mahsup ve takas yaptıktan sonra 15 (on beş) gün içinde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Taraflardan birinin işbu Sözleşmenin esas hükümlerinden bir veya birkaçını ihlal etmesi halinde, diğer taraf, ihlal eden Tarafa, ihlali sona erdirmesi için ihtarname ile 15(on beş) günlük düzeltme süresi verir. İhlal eden taraf söz konusu ihlale düzeltme süresi sona erinceye kadar son vermez ise diğer taraf yazılı bildirim ile derhal işbu Sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Anılan fesih BAYİ’ye hangi nam altında olursa olsun tazminat talep hakkı vermez.

4. ÜCRETLENDİRME, ÖDEME VE TEMİNAT

4.1. SAZAK GSM tarafından sunulan Hizmet’le ilgili ücret tarifesi e-mail ortamında belirtilmektedir. Email ortamında anlaşılan fiyat sabit bir fiyat olmayıp gönderilen sms sayısına göre hesaplanmaktadır.Sms sayısının azlığı veya çokluğuna göre birim fiyat değişmektedir.

4.2. Sözleşme’nin yürürlük süresi içerisinde GSM Operatörü SMS tarifesinde herhangi bir nedenle meydana gelecek değişiklikler, SAZAK GSM tarafından önceden bildirime gerek olmaksızın otomatik olarak Bayi’ye yansıtılacaktır ve SMS ücretleri yeni tarife üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

4.3. SAZAK GSM’den kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı gönderilemeyen SMS’ler ücretlendirilmeyecektir. BAYİ veya Müşteri bu sebepten dolayı SAZAK GSM’den hiçbir zarar ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder. Spam veya sakıncalı içerik içeren SMS’lerin bloklanması halinde gönderilmese dahi ilgili SMS’lere ait ücret doğacaktır.

5. BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. BAYİ, sattığı Toplu SMS Satış Sözleşmeleri ile ilgili olarak Müşteri’ye karşı tek ve münhasır sorumlu olduğunu, bu kapsamda tüketicilere ve Müşterilere ilişkin her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, SAZAK GSM’i her ne nam ve surette olursa olsun Müşterilerden ve/veya ilgili kişi ve kurumlardan bu çerçevede gelebilecek her türlü talep, iddia, itiraz ve şikâyetten ari tutacağını, SAZAK GSM’in tüm zararlarını BAYİ’ye rücu etme hakkı olduğunu, SAZAK GSM’e karşı ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan ötürü SAZAK GSM’in maruz kalabileceği doğrudan ve dolaylı gelir kayıpları ile maddi ve manevi zararların tamamını, SAZAK GSM’İn ilk talebinde, derhal nakden ve def'aten tazmin etmeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. BAYİ, işbu sözleşme konusu iş ve eylemlerin yapılabilmesi için dâhili sisteminin kesintisiz olarak çalışmasından sorumludur. BAYİ, dâhili sisteminin çalışmamasından dolayı SAZAK GSM’in uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

5.3. BAYİ, kendisinin işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak SAZAK GSM'in 3. kişilere ve/veya resmi makamlara ödemek zorunda kalacağı masraf ve tazminatları, hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan, SAZAK GSM'in ilk yazılı talebini takip eden 5 (beş) iş günü içinde SAZAK GSM’e ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.4. BAYİ’nin sağladığı alt yapı nedeni ile itiraz ve chargeback taleplerinin olması halinde, söz konusu taleplerden doğacak tüm borç tutarı ay sonlarında mahsup edilecektir. Gelen itiraz ve chargeback talepleri günlük olarak iletilecektir.

5.5. İşbu Sözleşmeye konu ürünlere ilişkin bütün mecralarda (televizyon, internet, radyo, açık hava duyuruları, basın vs.) yapılacak her türlü ilan, reklam, duyuru, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin Tebliğ ve uluslararası reklam esaslarına ve Reklam Kurulu kararlarına uygun olacaktır. BAYİ, sözü edilen hükümlere aykırılık sebebi ile SAZAK GSM'in uğrayacağı, maruz kalacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlüdür.

5.6. BAYİ, kendisi veya Müşteriler tarafından gönderilen SMS metni içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve ifadelerin içeriği hususunda SAZAK GSM’i hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Yüksek Seçim Kurulunun kararı ve bu sözleşme hükümleri uyarınca, cep telefonu üzerinden siyasi propaganda amacı taşıyan mesajların SMS ve/veya internet aracılığıyla gönderilmemesini, bu şekilde bir gönderimin tespiti halinde, karara aykırılık sebebiyle verilecek cezalardan BAYİ sorumlu olacaktır. Bu çerçevede BAYİ; SMS metni içerisinde yer alan ifadelerin T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, bu tür ifadeleri SAZAK GSM’in bloklama hakkı olduğunu, bu ifadeler nedeniyle SAZAK GSM’in maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın ve/veya tazminat taleplerinin muhatabın kendisi olduğunu, işbu sebeple SAZAK GSM’in herhangi bir tazminat ödenmesi halinde kendisine rücu edileceğini bildiğini ve aleyhine herhangi bir karar istihsaline gerek olmadan, kendisine yapılan ilk başvuruya istinaden talep edilen tazminat, ceza, masraf ve diğer maliyetleri karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Bayii’nin ve Müşteri’nin SMS gönderdiği GSM numaralarını yasal olarak elde ettiği kabul edilir. Bu konuda, SAZAK GSM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yasal tüm sorumluluk ve yükümlülükler BAYİ’ ye aittir. BAYİ, OPT IN LIST’i SAZAK GSM’e sunacak olup, bunun sunulmuş olması Bayii’nin sorumluluğuna ortadan kaldırmayacaktır.

5.8. BAYİ, bu Sözleşme süresince Türkiye’de başka hiçbir kişi veya kurum ile işbu Sözleşme’nin konusu ile benzer bir Sözleşme yapmayacaktır.

6. SAZAK GSM’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. SAZAK GSM, BAYİ’ ye hizmetlerinden faydalanabilmesi için gerekli olan kullanıcı kodu ve şifresini temin edecektir.

6.2. SAZAK GSM, Bayii’nin şebekesinde meydana gelen sorunların çözülebilmesi için ihtiyaç duyulan teknik desteği, makul ölçüler içerisinde sunacaktır.

6.3. SAZAK GSM, BAYİ’ye kendi sistem, platform ve alt yapısında yapacağı sistematik bakım, çalışmaları hakkında önceden haber verecektir.

6.4. SAZAK GSM, BAYİ' nin talep etmesi durumunda hizmetlerini sunabilmesi için BAYİ' ye ücretsiz olarak web sitesi, bayi paneli, sms paneli hizmetlerini sunacaktır.

6.5. SAZAK GSM, Kendi şebekesinde oluşabilecek sıkıntıları 24 saat içerisinde çözmekle yükümlüdür.

7. GİZLİLİK

7.1. Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

7.2. Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi; büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler. Kanunen yetkili makamlar tarafından talep olunan bilgilerin verilmesi, gizli bilginin ifşası anlamına gelmeyecektir.

7.3. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

7.4. Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın tazminini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

7.5. Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki işbu sözleşme kapsamındaki ticari ilişkini ya da işbu sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir. Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

7.6. İşbu sözleşme sona erse dahi gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. SAZAK GSM, işbu sözleşme kapsamında yer alan tüm işlem ve faaliyetlerin tüm patent, marka, logo, unvan vb. kullanım ve mülkiyet haklarına sahiptir. SAZAK GSM'in yazılı izni olmaksızın BAYİ bunları hiç bir suretle ve hiç bir yerde kullanamaz, başkalarına kullandıramaz ve kullanıldığı yerden de yine SAZAK GSM'in haberi ve yazılı izni olmaksızın kaldıramaz. Kullanılacak her türlü üründe, logo, marka SAZAK GSM'in istediği şekil ve şartlarda olacaktır. Buna aykırı davranış SAZAK GSM için sözleşmeyi haklı fesih sebeplerinden biri olarak kabul edilir.

8.2. Hiçbir taraf diğer tarafın fikri mülkiyet hakkına sahip olduğu ürün ve hizmetler ile alakalı yazılım programları hakkında tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirmek, demonte etmek vb. faaliyetlerde bulunmayacakları hususunda mutabıktır.

9. BİLDİRİMLER

İşbu sözleşme ile ilgili her türlü tebligat bu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacaktır. Adres değişikliği diğer tarafa bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edileceklerdir.

10. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM MAHALLİ VE UYGULANACAK HUKUK

Taraflar, kendi aralarında ortaya çıkan ve işbu sözleşme ile ilgili olan veya sözleşmenin ihlaliyle bağlantılı herhangi bir ihtilaf ya da farklılığı mümkün olan en kısa sürede, iyi niyet kuralları dâhilinde ve dostane şekilde çözümlemek için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerdir. Bu yolla çözümlenemeyecek olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.

11. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULAMA ESASLARI

11.1. İşbu Sözleşmenin tüm maddeleri birbirinden bağımsız işlem görür kabul edilmektedir ve herhangi bir neden ile sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçı iptal edilmek durumunda kalınırsa veya uygulanamaz ise, bu durum sözleşmenin tamamının iptali anlamına gelmeyecektir. Böyle bir durumda, sözleşmenin tüm diğer maddeleri birbirinden ayrı geçerli olacak ve işbu sözleşmenin yürütülmesi hususunda engel teşkil etmeyecektir.

11.2. Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşmede belirtilen müeyyidelerden birini uygulatmaması söz konusu hakkın ve takip eden hakların kaybı anlamına gelecek şekilde yorumlanamaz.

11.3. İşbu Sözleşmenin imzalanmış olması taraflar arasında herhangi bir acentelik, temsilcilik, alt-üst işveren, ortaklık veya iş ortaklığı kurulduğu şeklinde yorumlanamaz. İşbu sözleşmeyi taraflar bağımsız birer taraf olarak imzalamışlardır.

12. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği borçların yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; Grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) İç savaş, Terör eylemleri, Deprem, Yangın, Su Baskını vb. afetler. Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik krizler mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde Taraflar bir araya gelerek işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edecek olup sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir.

13. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

BAYİ, SAZAK GSM’in yazılı izni olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen olsun sözleşmeden doğan hak ve borçlarını herhangi bir üçüncü şahsa veya firmaya devredemez.

14. CEZA-İ ŞART

BAYİ, işbu sözleşmeden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen yerine getirmediği takdirde; SAZAK GSM'in bu sözleşmeyi 1 (bir) hafta önceden yapacağı bildirim ile her zaman tek taraflı olarak feshedebileceğini ve bu sözleşme ile doğmuş ve doğacak tüm borçlan ve SAZAK GSM'in katlanmak zorunda kalacağı cezai şartı aşan tüm zararını nakden ve peşinen SAZAK GSM'in ilk talebinde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. DELİL SÖZLEŞMESİ, KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

BAYİ, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SAZAK GSM'in usulüne uygun tutulmuş defter ve kayıtlar ile bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı H.M.K. 193.madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, SAZAK GSM'i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. SÖZLEŞMENİN EKLERİ, VERGİ VE HARÇLAR

16(on altı) maddeden ve 2 (iki) adet ekten oluşan işbu Sözleşme, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup tam bir mutabakat içerisinde tarafların yetkililerince imza altına alınmıştır.

İşbu sözleşme ve sözleşmenin uygulamasına ilişkin her türlü resim, harç, vergisel yükümlülükler taraflar arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Uygulama olarak, ilk önce damga vergisinin tamamı SAZAK GSM tarafından ödenecek, daha sonra söz konusu tutarın yarısı BAYİ’ ye faturalanacaktır. BAYİ, bu faturanın kendisine ulaşmasından itibaren ilgi tutarı 15(on beş) gün içinde ödeyecektir.

Ekte yer alan dokümanlar işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olup, sözleşme metnine dâhildirler.

ÜCRETLER

1. Ücret Tarifesi

SMS ARALIĞI BİRİM FİYAT ÖDEME YÖNTEMİ
SMS ARALIĞI BİRİM FİYAT ÖDEME YÖNTEMİ
0 - 50.000 xxxx ₺ / 1 SMS PEŞİN ÖDEME
50.001 - 100.000 xxxx ₺ / 1 SMS PEŞİN ÖDEME
100.001 - 250.000 xxxx ₺ / 1 SMS PEŞİN ÖDEME
250.001 - 500.000 xxxx ₺ / 1 SMS PEŞİN ÖDEME
500.001 - 1.000.000 xxxx ₺ / 1 SMS PEŞİN ÖDEME
1.000.000 - 3.000.000 xxxx ₺ / 1 SMS PEŞİN ÖDEME
3.000.000 ve üzeri xxxx ₺ / 1 SMS PEŞİN ÖDEME

2. Ödeme Koşulları

2.1. Ön ödemeli Model

2.1.1. Ön ödemeli sistemde, Bayi, aylık SMS adedine göre belirlenen tarife üzerinden hesaplanacak ücreti, SAZAK GSM’e peşin olarak ödeyecektir.

2.1.2. SAZAK GSM, ön ödemeyi takiben 2 işgünü içinde fatura kesecektir.

2.2. Vergi, resim, harçlar

KDV, ÖİV de dâhil ilgili dönemde yürürlükte olan her türlü resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler Bayi tarafından karışılacaktır.

Haberleşme Teknolojileri LTD. ŞTİ.
2.547
ADET BAYİSİ ALTINDA
96.578
TOPLAM MÜŞTERİSİ İLE

BU AY TOPLAM

1.850,369
ADET SMS GÖNDERMİŞTİR